You Are Here >  Home >  Leaders
Leaders of Tianjin Commission of Commerce and Their Responsi
【】

Director:

Zhang Aiguo

Deputy Directors:

Zhu Zhenyu                Zhou Lu                Huang Chunyan                
               
Niu Wenhui                Li Hong                Liu Fuqiang                
               
Liu Zhiyong